مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:16:11 PM 1396 / 03 / 06
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر