4:04:39 PM 1401 / 09 / 13
 

مدارک لازم جهت بستری شدن در بیمارستان:


1-دستور بستری پزشک معالج
2-دفترچه بیمه
*در هنگام مراجعه به بیمارستان حتماً دفترچه بیمه خود را همراه داشته باشید دفترچه بیمه شما نزد خود باشد تا نماینده اداره بیمه جهت رؤیت شما و تأیید دفترچه نزدتان بیاید. پس حتی الامکان روز بعد از بستری در محل اتاق و تخت خود باشید تا دفترچه تأیید شود.

3-در صورت داشتن بیمه تکمیلی اخذ معرفینامه از شرکت بیمه مربوطه  الزامی می باشد.
4-کارت ملی
* کلیه مدارک پزشکی مربوط به بیماریتان که از قبل تهیه شده هنگام مراجعه به بیمارستان همراه داشته باشید.

قوانین مربوط به پذیرش بیمار:
-1در بیمارانی که به سن قانونی نرسیده اند (زیر 18 سال ) رضایت بستری و اقدامات جراحی از پدر اخذ می گردد لذا حضور پدر به همراه شناسنامه جهت پذیرش الزامی می باشد.
در صورت فوت پدر حضور جد پدری یا قیم بیمار بامدارک مربوطه و شناسنامه الزامی است.
-2
در اعمال جراحی زنان حضور همسر و همراه داشتن شناسنامه زوجین الزامی است.
-3
در موارد زایمان حضور همسر و همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی زوجین الزامی است.

سایر موارد:
در زمان پذیرش کیف سلامت از محل تعیین شده تحویل می گردد.
مقررات ویژه هر بخش در داخل بخش موجود و به طور جداگانه و در اختیار شما قرار خواهد گرفت
.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر