مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:07:09 AM 1396 / 02 / 08
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

  واحد فیزیوتراپی :

  • پزشک فعال درواحد: دکترزهرا اینچه درگاهی

  • خدمات ارائه شده: انجام سرویس فیزیوتراپی به بیماران بستری درکلیه بخش ها وبیماران سرپائی پذیرش شده در واحد

  شرح وظایف کارکنان:
پذیرش بیماران بستری وسرپائی وارائه خدمات سرپائی مطابق با دستور پزشک ونیازهای تخصصی بیمار

  توصیه های لازم به مراجعین:

قبل ازمراجعه دوش بگیرند وراس ساعت مقرر مراجعه نمایند.

لینک سامانهPACS

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر