امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

8:11:00 AM 1397 / 05 / 30
 
RSS استعلامات
صفحه 1 از 3   تعداد اخبار اين گروه خبري: 39
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  
استعلام خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیز

تمدید : تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ97/5/13
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیزخود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 02 / 08 / 2018
View count: 35
NewsPostedDayOfWeek: پنج شنبه

استعلام فروش کارتن ضایعاتی

تمدید :حداکثر تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ97/5/25
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش کارتن های ضایعاتی ، با شرایط ذیل به افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 31 / 07 / 2018
View count: 53
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

استعلام خرید اقلام دارویی

حداکثر تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ97/5/16
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام دارویی ، با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 31 / 07 / 2018
View count: 58
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

استعلام خرید منسوجات

نمدید : حداکثر تاپایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ97/5/18
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید منسوجات ، با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 30 / 07 / 2018
View count: 44
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

استعلام خرید مواد ضد عفونی کننده

تمدید:حداکثر تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ97/5/22
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید مواد ضد عفونی کننده ، با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 30 / 07 / 2018
View count: 67
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

استعلام خرید ظروف یکبارمصرف و پاکت

حداکثر تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ97/5/14
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید ظروف یکبارمصرف و پاکت، با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 30 / 07 / 2018
View count: 42
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

استعلام خرید کف شوی (اسکرابر) برای بخش نوزادا ن

تمدید تا پایان وقت اداری روز شنبه 97/5/13
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید کف شوی (اسکرابر) برای بخش نوزادا ن، با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید
NewsConfirmedDate: 24 / 07 / 2018
View count: 49
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

استعلام خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیز

مهلت استعلام پایان وقت اداری روزچهارشنبه 97/5/10
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید صافیهای مورد نیاز بخش دیالیزخود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید
NewsConfirmedDate: 22 / 07 / 2018
View count: 50
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

استعلام تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی

مهلت استعلام تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/4/12
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی خود از طریق استعلام بها اقدام نماید
NewsConfirmedDate: 25 / 06 / 2018
View count: 163
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

تمدید استعلام خرید "کاشتنی های ارتوپدی ،......

تمدید استعلام تا تاریخ 97/4/9
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت بهخرید "کاشتنی های ارتوپدی و......
NewsConfirmedDate: 25 / 06 / 2018
View count: 95
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

تمدید استعلام خرید و نصب کنسولهای مورد نیاز بخش نوزادان وNICU

تمدید استعلام تا تاریخ 97/4/9
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید و نصب کنسولهای مورد نیاز بخش نوزادان و nicuخود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید
NewsConfirmedDate: 25 / 06 / 2018
View count: 86
NewsPostedDayOfWeek: دو شنبه

استعلام خرید "کاشتنی های ارتوپدی

مهلت استعلام حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 97/4/4
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید "کاشتنی های ارتوپدی ، ......مورد نیاز یک ساله خود (مطابق لیست پیوست ) از شرکتهای ذیصلاح ازطریق استعلام بها ء اقدام نماید
NewsConfirmedDate: 23 / 06 / 2018
View count: 84
NewsPostedDayOfWeek: سه شنبه

استعلام خرید و نصب کنسولهای مورد نیاز بخش نوزادان وnicu

مهلت استعلام تا تاریخ 97/4/3
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید و نصب کنسولهای مورد نیاز بخش نوزادان و nicuخود با شرایط ذیل از افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید
NewsConfirmedDate: 17 / 06 / 2018
View count: 106
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

تمدید استعلام واگذاری خدمات ستجش تراکم استخوان

تمدید تا تاریخ 97/3/20
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات ستجش تراکم استخوان به افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 03 / 06 / 2018
View count: 54
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

استعلام واگذاری خدمات ستجش تراکم استخوان

مهلت استعلام پایان وقت اداری روز یکشنبه 97/3/13
مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات ستجش تراکم استخوان به افراد ذیصلاح ازطریق استعلام بها اقدام نماید .
NewsConfirmedDate: 24 / 05 / 2018
View count: 48
NewsPostedDayOfWeek: چهار شنبه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر