4:10:11 AM 1399 / 04 / 14
 

معرفی:

کار پردازان:

      محسن صناعتی

      رمضانعلی سربندی

      مهدی رحیمی

       فخرالدین باقری

 

شرح وظایف:

 1. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقام مافوق و اجرای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
 2. دریافت درخواست های خرید که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد و تهیه اجناس مورد تقاضا برابر آئین نامه مالی معاملاتی در حد معاملات جزء
 3. استعلام بها قبل از خرید اجناس  گزارش آن به مسئولین مافوق درخصوص معاملات متوسط
 4. تهیه پیش نویس آگهی های مناقصه یا قراردادهای خرید و انجام مکاتبات لازم دراین مورد
 5. بررسی و رسیدگی به اسناد خرید از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه و امضا آنها
 6. صدور اسناد هزینه های روزانه و ارائه آنها به مسئولین ذیربط جهت تایید و اقدامات لازم
 7. صدور اسناد قرارداد های شرکت های خدماتی ، تاسیساتی و ...در چهار چوب قوانین و مقررات جاری
 8. شرکت در جلسات اداری و ارائه نظرات مفید جهت انجام بهینه امور کارپردازی
 9. همکاری و نظارت در تهیه ملزومات لازم جهت برگزاری سمینار ها ، کار گاههای آموزشی و سایر مراسم مشابه مطابق دستور مافوق
 10. نظارت بر پرداخت و واریز فیش های نقدی به بانک های مربوطه با اخذ رسید بایگانی در پرونده مر بوطه
 11. اعزام به ماموریت های اداری داخل و خارج از واحد جهت انجام امور محوله و ارائه گزارش لازم به مافوق
 12. تایید و امضا کلیه اسناد و قبوض و مدارک پیوستی مطابق قوانین و مقررات جاری
 13. شرکت در کلاسهای آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی و توانمندیهای شغلی و بکارگیری آن درانجام وظایف محوله
 14. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر