مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:16:46 PM 1396 / 03 / 06
 

ارسال صورتحساب بیماران سرپایی  

ارسال صورتحساب بیماران بستری  

استرداد سپرده 

ترخیص بیماران 

تنظیم صورت مغایرت بانکی

تهیه جدول مالیاتی 

پرداخت حقوق و مزایا 

درخواست وجه 

واحد رسیدگی

صدور چک 

محاسبه درآمد  

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر