8:20:41 AM 1402 / 01 / 12
 

استعلاجی 3 و کمتر از 3 روز

استعلاجی بیشتر از ده روز  

استفاده از مرخصی استعلاجی 3 تا حداکثر 10 روز

برگزاری دوره های آموزشی  

تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی

روش اجرای فرایند تشکیل شناسنامه آموزشی کارکنان    

صدور احکام ارتقا رتبه ( پایه و ارشد )

صدور احکام ارتقا رتبه ( خبره)

صدور احکام ارتقا رتبه ( عالی)

صدور احکام تغییر پست سازمان یا اعمال مدرک تحصیلی 

صدور گواهینامه تخصصی و عمومی  

صدور مانده مرخصی

ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی ضمن خدمت 

ارزشیابی دوره آموزشی از نظر فراگیر

استفاده از مرخصی ساعتی

برگزاری و ثبت دوره های آموزشی

توجیه نیروهای جدید الورود

صدور احکام احتساب سنوات خدمت

صدور احکام ارتقا طبقه 

صدور کارت حضور و غیاب (تایمکس)

نیاز سنجی آموزشی بر اساس استاندارد مهارت

نیاز سنجی آموزشی بر اساس برنامه توسعه فردی PDP

ماموریت آموزشی  

نیازسنجی آموزشی بر اساس مشکل سنجی

نیاز سنجی آموزشی براساس شرح وظایف

نیاز سنجی بر اساس تغییر سمت و شغل

نیروی طرحی از شروع بکار تا صدور احکام

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر