مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:11:31 PM 1396 / 03 / 06
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر