مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:04:30 AM 1396 / 02 / 08
 

بیمارستان شهید بهشتی

واحد برونکوسکوپی

مسئول واحد:خانم شیما جهانگیر

مسئول پذیرش و نوبت دهی:آقای شبانیان

نحوه نوبت دهی و پذیرش:

- بیماران سرپایی: طبق برنامه تعیین شده حضوری و با دستور پزشک مربوطه می باشد.(نوبت ها هفتگی می باشد)

- بیماران بستری:درصورت لزوم روزانه انجام می شود.

برنامه روزانه پزشکان مربوطه:

-یکشنبه: دکتر محمدعلی صبا

-سه شنبه: دکتر ابراهیم رضی

مکان:طبقه همکف جنب درمانگاه شماره 1

تماس: 5445 -9-55540026 -031   

آخرین به روزرسانی:95/4/21

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر