9:00:21 AM 1402 / 01 / 12
 
آموزش شیردهی در مادران سزارینی  ارسال آزمایشات اورژانسی و غیر اورژانسی تزریق سورفاکتاتت  
آموزش شیردهی در مادران سزارینیبلافاصله پس از  تولد در اتاق عمل مراقبت پرستاری در بیمار دچار آسیب مغزی تزریقات ایمن
تریاژ  پرستاری در بیمار مبتلا به افزایش ICP تغذیه در نوزادان
درخواست تجهیزات مصرفی جهت بیمار بستری از داروخانه انتقال یا اعزام بیمار تهیه و ارسال نمونه های بیوپسی جهت پاتولوژی
آماده سازی داروهای شیمی درمانی انما در نوزادان ثبت خطا
انجام شیمی درمانی یا تزریق داروی شیمی درمانی در بیماری های دیگر پرستاری در  بیمار دچار ترومای ستون فقرات در اورژانس فرآیندجا اندازی در رفتگی های مفصلی
پذیرش بیمار در اتاق عمل پرستاری در  بیمار در حال احتضار ساخت بریس  
اسکراب با مایع دکوسپت ( مایع پایه الکلی) ترومای اندام سوچور
شستشوی هفتگی  اتاق عمل مراقبت پرستاری در برخورد با بیمار ترومای گردن ضربه به سربیمار
 تعبیهCV تزریق خون و فرآورده های خونی فتو تراپی در نوزادان  
آماده سازی وسایل جراحی، ست های پانسمان و نقل و انتقال آن از بخش به واحد  cssd پذیرش بیمار در اتاق عمل  شستشوی هفتگی اتاق عمل
ونتیله کردن بیمار با دستگاه ونتیلاتور پذیرش بیماردر بخش جراحی زنان  کت دان
اجرای دستورات شفاهی پزشک تحویل بیمار از ریکاوری به بخش مواجهه با عوارض خون
ارزیابی اولیه تحویل بیمار از ریکاروی اتاق عمل به بخش مراقبت پرستاری در بیمار  TUR پروستاتکتومی و شستشوی مثانه
استفاده از دی سی شوک تحویل داروی مخدر به بخش نقل و انتقال وسایل جراحی از اتاق عمل به واحد CSSD
اسکراب دست ها قبل از عمل جراحی ترخیص  بیمار از بخش انجام تست PPD
اکسیژن درمانی ترخیص بیمار فوتی  آماده سازی بیمار برای انجام عمل قلب باز
انتقال بیمار از اورژانس به بخش ثبت گزارش پرستاری در شیفت احضار نگهبان در بخش بستری
انجام ERCP و MRCP جایگزینی تجهیزات پزشکی  گذاشتن NGTبرای نوزاد  
انجام ساکشن ترشحات  فرآیند خروج chest tub   انتقال بیمار از اتاق عمل به بخش
فرایند انتقال بیمار از بخش به اتاق عمل تسکین درد گاواژ نوزاد
انجام MRI انجام نمونه گیر خلط از نظر BK گچ گیری
فرایند انجام پانسمان رضایت شخصی گذاشتن Chest tube
فرایند پانسمان CVC LINE رضایت شخصی  نوزادان تعبیه کاتتر نافی
فرایند پذیرش بیمار در بخش زایمان IVLINE گذاری در بیماران مراقبت بعد از عمل قلب باز و تعویض دریچه
فرایند پذیرش بیماران زایمان مشاوره پزشکی
فرایند تحویل بیمار از لیبل شناسایی صحیح نوزادان واکسیناسیون
تحویل بیمار به اتاق عمل جهت انجام عمل قلب باز صدور گواهی فوت در بخش بستری پرستاری در تعبیه هیلو در صدمات گردنی
تحویل مادر باردار به اتاق عمل          هم اتاقی مادر و نوزاد    
ترخیص بیمار در بخش بستری کاردکس نویسی    
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر