مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:17:29 PM 1396 / 03 / 06
 
نام درمانگاه متخصص/فوقتخصص روزهای فعالیت زمان نوبت دهی
طب فیزیکی دکتر میانه ساز یکشنبه-سه شنبه ساعت14
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر