2:04:53 PM 1402 / 01 / 03
 

 واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

برای ایمن تر بودن خدمات درمانی، بیمار باید چه کار هایی ا انجام دهد؟

8 اقدام ساده برای حفظ ایمنی بیمار هنگام اقامت در بیمارستان

5 افسانه درخصوص پروژه های بهبود کیفیت

علل ریشه ای خطاهای پزشکی

ترخیص با رضایت شخصی

اولویت های نظام سلامت:

  1. بیماران باید اولویت اول باشند.
  2. رهبری سیستم باید تقویت شود.
  3. پاسخگویی سیستم باید افزایش یابد.
  4. مدیریت خدمات باید تقویت شود.
  5. ارتباطات بیشتری میان گروه‌های درمانی ایجاد شود.
  6. جامعه باید در تمامی‌سطوح خدمات مشارکت داشته باشند.

راهنماهای ایمنی بیمار :

راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار

راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیمار

 راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات

 راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها

 راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

راهنمای شناسایی صحیح بیماران

دستورالعمل استریلیزاسیون فوری

راهنمای جراحی ایمن

برنامه استراتژیک ایمنی بیمار

خطاهای پزشکی

تحلیل محیط کلان خارجی

تعریف جامعی از انواع شاخص ها

آموزش برنامه بهبود کیفیت

معنی اتلاف و هدر رفتن در فرایندهای بیمارستانی چیست؟

استاندارد های خدمات سلامت

برآورد و استاندارد سازی نیروی انسانی در بیمارستانی

پرسشنامه ارزیابی کارکنان

پیشگیری و ارتقاء سلامت در بیمارستان

تحلیل ریشه ای وقایع RCA) )

چگونه برنامه بحران بنویسیم

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر