مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

8:30:25 AM 1396 / 01 / 05
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر