امام علی ‏علیه السلام: ألا و إنَّ هذا الیَومَ یَومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکُم عِیداً و جَعَلَکُم لَهُ أهلاً ، فَاذکُرُوا اللَّهَ یَذکُرکُم وَ ادْعُوهُ یَستَجِب لَکُم: امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.

 

2:53:50 PM 1396 / 04 / 07
 

واحد بهبوکیفیت و اعتبار بخشی

 

سمانه ذاکری(CV)

سمت: کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناس ارشد مدیریت دولتی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نوع استخدام: رسمی

سابقه: 9 سال 

 

 مریم یاوری(CV)

سمت: کارشناس اعتبار بخشی گروه های آموزشی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

نوع استخدام: رسمی

سابقه: 17 سال

 

زهرا روحی (CV)

سمت: دبیر کمیته مدیریت و رهبری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددکاری اجتماعی

نوع استخدام: پیمانی

سابقه: 15 سال

شرح وظایف واحد :

انتخاب گروه های کاری جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان

برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و آموزش الزامات اعتباربخشی

ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان در راستای مفاهیم اعتبار بخشی

تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله بیمارستان

بازنگری برنامه استراتژیک به طور سالیانه

 تعی ین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین برنامه عملیاتی سالیانه در راستای برنامه استراتژیک

تدوین برنامه جامع بهبود کیفیت با موضوعات بالینی و غیر بالینی

رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین شاخص های عملکردی بهبود کیفیت و برنامه بهبود کیفیت بخش

ویرایش و بازنگری خط مشی های کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی

تدوین و تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی اختصاصی واحد بهبود کیفیت

اولویت بندی شاخص های بهبود کیفیت

هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی در خصوص احصاء فرآیندهای بخش

بازنگری فرآیندها

تهیه و تنظیم چک لیست ممیزی داخلی کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی

رهبری و هدایت گروه های آموزش پزشکی در خصوص همکاری با برنامه اعتبار بخشی

تدوین خط مشی های راهنمای طبابت بالینی برای 13 گروه آموزش پزشکی

انسجام ، هدایت و هماهنگی کلیه فعالیت های مربوط به اعتبار بخشی در واحدهای بالینی و غیر بالینی

برگزاری کمیته بهبود کیفیت و هماهنگی با کمیته های بیمارستانی

هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با واحد ایمنی بیمار

همکاری تنگاتنگ با کمیته مدیریت و رهبری و تیم مدیریت اجرایی

پیگیری اجرای سنجه های حقوق گیرنده خدمت از جمله اخذ مجوز از سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی برای  فرم رضایت اگاهانه جمع آوری و تحلیل نتایج حاصل از تکمیل چک لیست ارزیابی حقوق گیرندگان خدمت و ...  

هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تهیه برنامه مدیریت خطر و بازبینی و ویرایش برنامه

هماهنگی و تعامل با مسئول اعتبار بخشی دانشگاه

 هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین فرایندهای بخش مربوطه

پیگیری و زمانبندی جهت به روز رسانی مستندات بیمارستان

تلفن تماس: 55540026-031

نمابر: 55548900-031

کد پستی:  8715988111

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر