امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

3:48:02 AM 1397 / 05 / 29
 

تاریخچه بیمارستان:

ساختمان مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی شهید بهشتی در بدو امر توسط سازمان تامین اجتماعی و با کمک همه جانبه هیئت محترم امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1369 تاسیس گردید و بخشهای مختلف آن با حمایت دانشگاه راه اندازی شد و سپس به استناد تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 مصوب 26/11/1379 این مرکز خارج از سطح بندی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده شد و در چارچوب سطح بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و از سازمان تامین اجتماعی خریداری شد و بر اساس مصوبات هیئت محترم وزیران و تصویب نامه شورای عالی تامین اجتماعی و در اجرای صورتجلسه مورخه 7/12/1381بیمارستان شهید بهشتی بانضمام کلیه متعلقات آن در تاریخ 2/12/1383 به طور قطعی به دانشگاه واگذار گردید و در مورخه 6/7/1385 به دنبال تصمیمات مسئولین محترم دانشگاه بخشهای مختلف بیمارستان نقوی نیز به این مرکز منتقل گردید و هم اکنون بامتراژ زیربنای حدود 40000 مترمربع واقع در کیلومتر 5 جاده کاشان - راوند با هدف ارائه خدمات به اهالی محترم شهرستان کاشان و شهرستانها و روستاهای اطراف کاشان درحال فعالیت می باشد.

آخرین به روز رسانی 96/08/26

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر