مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:18:18 PM 1396 / 03 / 06
 

معاونت آموزشی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

رسالت و تاریخچه گروه

مدیر گروه

اعضاء گروه

کارشناس گروه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر