مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:19:50 PM 1396 / 03 / 06
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

  سرطان سینه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر