مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:13:10 PM 1396 / 03 / 06
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

  سرطان روده بزرگ

     

    

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر