مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:24:06 PM 1396 / 03 / 06
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

معرفی:

     حسین رضایی

مدرک تحصیلی:دیپلم

نوع استخدام:رسمی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر