مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:01:55 AM 1396 / 02 / 08
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

معرفی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر