مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:15:47 PM 1395 / 12 / 02
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

معرفی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر