امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

8:10:02 AM 1397 / 05 / 30
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

معرفی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر