مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

2:18:47 PM 1395 / 10 / 28
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

معرفی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر