مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:24:42 PM 1396 / 03 / 06
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

 هیپوگلیسمی

  انسولین

  زخم های دیابتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر