مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:22:18 PM 1396 / 03 / 06
 

 مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

  وارفارین

  آنژیوگرافی

  سکته قلبی

  فشار خون

  نارسایی احتقانی قلب

  قرص زیر زبانی نیتروگلیسیرین

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر