مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:21:57 PM 1396 / 03 / 06
 

جزوه آموزشی توانمندی عمومی ویژه اعتبار بخشی

جزوه مهارتی ویژه اعتبار بخشی(بخش های ویژه)

ملزومات آموزشی و پژوهشی اعتبار بخشی


آخرین به روز رسانی 94/4/11

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر