مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:20:57 PM 1396 / 03 / 06
 

  معاونت درمان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

 

معرفی:                                                                                                 
                                                                                                                           

      مرضیه خامه چیان(CV)
                                                                         
سمت: سوپروایزر آموزشی 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: پرستاری
نوع استخدام: پیمانی  

 

  شرح وظایف سوپروایزرآموزشی

تماس:

شماره تلفن: 29-55540026 داخلی5281

 

 

آخرین به روز رسانی:95/11/27

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر