EN |
    ورود
   3:47:01 AM

              امام جواد (ع)فرمودند: سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال مى باشد: 1- نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار  کردن .2- اهل تواضـع و فـروتن بـودن . 3- صدقه  ی بسیار دادن.

 

1397 / 05 / 29
 

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

 

- برنامه آنکال پزشکان در اردیبهشت 93

- برنامه آنکالی پزشکان در فروردین 93

 برنامه آنکالی پزشکان در اسفند ماه 92

برنامه کشیک آنکالی پزشکان در بهمن ماه 92

برنامه کشیک آنکالی پزشکان در دی ماه 92

برنامه کشیک آنکالی پزشکان در آذر ماه 92

برنامه کشیک آنکالی پزشکان در آبان ماه 92

 برنامه کشیک آنکالی پزشکان در مهر ماه 92

 برنامه کشیک آنکالی پزشکان در شهریور ماه 92

 برنامه کشیک آنکالی پزشکان در مرداد ماه 92

 برنامه کشیک آنکالی پزشکان در تیرماه 92

 برنامه کشیک آنکالی پزشکان در خرداد ماه 92

  برنامه کشیک آنکالی پزشکان در اردیبهشت ماه92 

  برنامه کشیک آنکالی دستیاران در اردیبهشت ماه 92

 برنامه کشیک آنکالی پزشکان در فروردین ماه92

  برنامه کشیک دستیاران در فروردین ماه 92

  برنامه کشیک آنکالی پزشکان در اسفند ماه 91

  برنامه کشیک دستیاران در اسفند ماه 91

  برنامه کشیک آنکالی پزشکان در بهمن ماه91

  برنامه کشیک دستیاران در بهمن ماه 91

  برنامه کشیک آنکالی پزشکان در دی ماه 91

  برنامه کشیک آنکالی دستیاران در دی ماه91

  برنامه روتیشن اینترن های گروه کودکان دی تا اسفند ماه 91

  برنامه کشیک آنکالی پزشکان در آذر ماه91

  برنامه کشیک آنکالی دستیاران در آذر ماه91

  برنامه کشیک آنکالی پزشکان در آبان ماه 91

  برنامه کشیک آنکالی دستیاران در آبان ماه 91

  برنامه کشیک آنکالی اینترن ها در آبان ماه

 برنامه کشیک استاجرهای بخش اورژانس داخلی در آبان ماه 91