مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:19:32 PM 1396 / 03 / 06
 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

ریه

دکتر صبا

دوشنبه ها-سه شنبه ها

ساعت 14

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر