مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:20:09 PM 1396 / 03 / 06
 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

کلیه

دکتر محمودی دوشنبه ها ساعت14

                                                                                     

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر