مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:23:45 PM 1396 / 03 / 06
 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

گوارش

دکتر رضوی زاده یکشنبه ها-سه شنبه ها ساعت14
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر