مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:14:49 PM 1395 / 12 / 02
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر