8:09:26 AM 1402 / 01 / 12
 

معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان

معرفی:

 

دکتر حامد پهلوانی                                                                                                       

  • سمت: معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

  • مدرک تحصیلی: متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

  • نوع استخدام:  هیات علمی تمام وقت


 

شرح وظایف

1- برنامه ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی و تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی ، نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و مصوبات کمیته ها ، همچنین ارزشیابی آنها .

2- توجه و نظارت بر امکانات و تکنولوژی آموزشی ، نحوه کاربرد آنها و ارائه پیشنهاد جهت بهینه کردن آن ، همچنین پیگیری جهت تهیه آن .

3- نظارت بر حضور و فعالیت اعضاء هیأت علمی در بخشها و ارزشیابی نحوه انجام فعالیتهای آموزشی آنان .

4- ارزشیابی کیفیت آموزش در مراکز .

5- نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی .

6- ایجاد محیط و فضاهای مناسب آموزشی ، دقت و توجه به امور رفاهی آموزش گیرندگان و ارائه خدمات آموزشی به آنان طبق ضوابط و مقررات .

7- کنترل معرفینامه های آموزش گیرندگان ، هماهنگی در تقسیم آنان طبق ظرفیت بخش .

8- برقراری ارتباط موثر با واحدهای ذیربط و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتهای آموزشی مرکز به مراجع مسئول .

9- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .
تماس

تلفن:55589333 داخلی 5522
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر