مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:16:54 PM 1396 / 03 / 06
 

معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی


معرفی:

                 دکتر علیرضا فرخیانرزومه )
 

  • سمت: معاون آموزشی بیمارستان

  • مدرک تحصیلی: فوق تخصص

  • رشته تحصیلی: قلب

  • نوع استخدام: پیمانی

  • مرتبه علمی: استادیار

  • آدرس پست الکترونیکی: farokhian_a@kaums.ac.ir     شرح وظایف

1- برنامه ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی و تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی ، نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و مصوبات کمیته ها ، همچنین ارزشیابی آنها .

2- توجه و نظارت بر امکانات و تکنولوژی آموزشی ، نحوه کاربرد آنها و ارائه پیشنهاد جهت بهینه کردن آن ، همچنین پیگیری جهت تهیه آن .

3- نظارت بر حضور و فعالیت اعضاء هیأت علمی در بخشها و ارزشیابی نحوه انجام فعالیتهای آموزشی آنان .

4- ارزشیابی کیفیت آموزش در مراکز .

5- نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی .

6- ایجاد محیط و فضاهای مناسب آموزشی ، دقت و توجه به امور رفاهی آموزش گیرندگان و ارائه خدمات آموزشی به آنان طبق ضوابط و مقررات .

7- کنترل معرفینامه های آموزش گیرندگان ، هماهنگی در تقسیم آنان طبق ظرفیت بخش .

8- برقراری ارتباط موثر با واحدهای ذیربط و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتهای آموزشی مرکز به مراجع مسئول .

9- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .
تماس

تلفن:9-55540026 داخلی 5327
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر