*****  جشن پیروزی مبارک     ***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح   12799

 

7:37:38 AM 1397 / 03 / 04
 

معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

معرفی:

دکتر داوود خیرخواه (cv)                                                                                                              

  • سمت: معاون آموزشی بیمارستان

  • مدرک تحصیلی: فوق تخصص کودکان

  • نوع استخدام:  هیات علمی تمام وقتشرح وظایف

1- برنامه ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی و تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی ، نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و مصوبات کمیته ها ، همچنین ارزشیابی آنها .

2- توجه و نظارت بر امکانات و تکنولوژی آموزشی ، نحوه کاربرد آنها و ارائه پیشنهاد جهت بهینه کردن آن ، همچنین پیگیری جهت تهیه آن .

3- نظارت بر حضور و فعالیت اعضاء هیأت علمی در بخشها و ارزشیابی نحوه انجام فعالیتهای آموزشی آنان .

4- ارزشیابی کیفیت آموزش در مراکز .

5- نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی .

6- ایجاد محیط و فضاهای مناسب آموزشی ، دقت و توجه به امور رفاهی آموزش گیرندگان و ارائه خدمات آموزشی به آنان طبق ضوابط و مقررات .

7- کنترل معرفینامه های آموزش گیرندگان ، هماهنگی در تقسیم آنان طبق ظرفیت بخش .

8- برقراری ارتباط موثر با واحدهای ذیربط و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتهای آموزشی مرکز به مراجع مسئول .

9- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .
تماس

تلفن:9-55540026 داخلی 271
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر