مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:11:41 PM 1396 / 03 / 06
 

 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

قلب دکتر گلابچی   ساعت 14
دوشنبه
دکتر قدک کار شنبه-یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر