مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:22:39 PM 1396 / 03 / 06
 

 

زمان نوبت دهی روزهای فعالیت متخصص/فوق تخصص

نام درمانگاه

ساعت 14 چهار شنبه دکتر دانشور مغز و اعصاب
شنبه ها دکتر نوربخش
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر