مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:10:34 PM 1396 / 03 / 06
 

 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

روماتولوژِی

دکتراصالت منش

چهارشنبه(چرخشی)

6صبح

دکتر زمانی 

چهارشنبه(چرخشی)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر