مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:10:05 PM 1396 / 03 / 06
 

 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

جراح قلب

دکتر پور عباسی

پنجشنبه ها

6 صبح

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر