مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:12:22 PM 1396 / 03 / 06
 

 

زمان نوبت دهی

روزهای فعالیت

متخصص/فوق تخصص

نام درمانگاه

6 صبح شنبه-سه شنبه دکتر آرزه گر

اورولوژی

یکشنبه-چهارشنبه دکتر گیوی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر