مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:21:08 PM 1396 / 03 / 06
 

 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

کبد و گوارش

دکتر رضوی زاده

دوشنبه(چرخشی)

6 صبح

دکترارج

دوشنبه(چرخشی)

دکتر ملاقنبری

سه شنبه ها
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر