مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:20:00 PM 1396 / 03 / 06
 

 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

جراحی مغز و اعصاب

دکتر یاوری تبار

سه شنبه ها

6 صبح
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر