مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:13:20 PM 1396 / 03 / 06
 

 

نام درمانگاه

متخصص/فوق تخصص

روزهای فعالیت

زمان نوبت دهی

اطفال

دکتر تقوی شنبه ها(15روز اول) 6 صبح
دکتر شریف شنبه ها(15روز دوم)
دکتر صفری

یکشنبه ها(یک هفته درمیان) 

دکتر شکیبا

یکشنبه ها(یک هفته درمیان)

دکتر طالبیان

 دوشنبه(15روز اول)

دکتر شیاسی

 دوشنبه(15روز دوم)

دکتر خیرخواه

سه شنبه(15روز اول)

دکتر حیدرزاده

سه شنبه (15روز دوم)

 دکتر سلطانی

 چهارشنبه(15روز اول) - پنجشنبه ها

دکتر مطهری زاده

 چهارشنبه(15روز دوم)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر