مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:13:29 PM 1396 / 03 / 06
 

 

زمان نوبت دهی

روزهای فعالیت

متخصص/فوق تخصص

نام درمانگاه

6 صبح
 

دکتر فهیمی نژاد

زنان

شنبه

 یکشنبه

دکتر علی نقی پور

دکتر مرضیه طالبیان ساعت 16  
 دوشنبه

دکتر واحد پور

سه شنبه (یک هفته درمیان)

دکتر تقریری

سه شنبه (یک هفته درمیان ساعت 16)

دکتر مرضیه طالبیان

چهارشنبه(یک هفته درمیان)

دکتر اقبال

چهارشنبه(یک هفته درمیان)

دکتر پریسا طالبیان
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر