مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:09:19 PM 1396 / 03 / 06
 

 

زمان نوبت دهی

روزهای فعالیت

متخصص/فوق تخصص

درمانگاه
6 صبح

شنبه ها چرخشی

دکتر فرخیان-دکتر رایگان
قلب

یکشنبه ها چرخشی

دکتر رضوی-دکتر گلابچی
دوشنبه ها چرخشی  دکتر مازوچی دکتر قدک کار
سه شنبه ها چرخشی دکتر رجبی مقدم-دکتر حاجی زاده
چهارشنبه ها چرخشی دکتر عباسی-دکتر جعفری
پنجشنبه ها دکتر حاجی زاده
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر