مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

8:58:04 AM 1396 / 02 / 08
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر