مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

2:17:37 PM 1395 / 10 / 28
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر