8:24:03 AM 1402 / 01 / 12
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

 

معرفی:

           صدیقه اکبرزاده

  • مدرک تحصیلی: لیسانس

  • عنوان پست سازمانی: کارشناس بهداشت محیط

  • نوع استخدام: طرحی

  • سمت: کارشناس آموزش و ارزشیابی

  شرح وظایف:

1- بررسی و شناخت نیاز های اموزشی کارکنان با هماهنگی مسئولین واحدها با تکمیل فرم نیازسنجی

2- پیگیری جلسات کمیته راهبردی دانشگاه و تعامل با معاونت درمان دانشگاه در زمینه اخذ مجوزهای دوره آموزشی بر اساس نیاز سنجی انجام شده

3- انجام اقدامات لازم در زمینه ثبت نام شرکت کنندگان در دورهای آموزشی

4- انجام حضور و غیاب کارکنان در زمان برگزاری دورههای آموزشی

5- پیگیری در خصوص صدور گواهی آموزشی و ثبت دوره در برنامه آموزشی

6- ارزشیابی دوره های آموزشی بعد از پایان دوره به منظور بررسی نارسائیها و ارائه طرحهای لازم جهت رفع آنها

7- پیگیری در خصوص رفع نواقص برنامه نرم افزاری آموزش کارکنان

8- ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی ، دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان

9- احتساب دوره های اموزشی گذرانده شده کارکنان و درج در برنامه پرسنلی جهت ثبت ان در امتیاز حق شاغل احکام

10- پیگیری امور آموزشی کارکنان در جهت گذراندن 50 ساعت آموزشی در طول سال

11- کار با سامانه اموزش کارکنان و اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص استفاده از سامانه مذکور

12- شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی به منظور ارتقا دانش و مهارتهای فردی

13- مطالعه و بررسی آخرین دستورالعملها و بخشنامه ها در زمینه شغلی

14- بایگانی سوابق آموزشی کارکنان

15- انجام سایر امور محوله حسب مورد

تماس:

تلفن:9-55540026- داخلی 5289

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر