مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:17:20 PM 1396 / 03 / 06
 

معاونت آموزشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
 

رسالت و تاریخچه گروه

مدیر گروه

اعضاء گروه

کارشناس گروه

- طرح درس

- برنامه های بیمارستانی اعضاء گروه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر