5:28:39 PM 1402 / 01 / 10
 

معاونت آموزشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

رسالت و تاریخچه گروه

مدیر گروه

اعضاء گروه

کارشناس گروه

 

مسئول آموزش دستیاران گروه:دکتر رضا رزاقی

مسئول آموزش اینترن های گروه عفونی: دکتر علیرضا شریف 

مسئول آموزش استاجرهای گروه عفونی:دکتر هروی

  اعضاء شورای پژوهشی گروه عفونی: دکتر حسن افضلی-دکتر منصوره مومن هروی-دکتر رضا رزاقی-دکتر علیرضا شریف

  فعالیتهای آموزشی گروه:

-آموزش کارآموزان رشته پزشکی

-آموزش کارورزان رشته پزشکی

-آموزش دستیاران عفونی(پذیرش دستیار از سال 89)

-آموزش  دستیاران داخلی

-آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی

-آموزش بیماریهای شایع عفونی به پرسنل بیمارستان

-آموزش کلیه مشمولین با زآموزی دررشته های مختلف درکنفرانسها وباز آموزی ها

  فعالیتهای درمانی گروه:

-ارائه خدمات درمانی سرپائی به کلیه بیماران مراجعه کننده به ،درمانگاه بیمارستان بهشتی درشیفت صبح

-ارائه خدمات درمانی سرپائی به کلیه بیماران مراجعه کننده به ،کلینیکهای  ویژه دانشگاه (بیمارستان شهید بهشتی وگلابچی) درشیفت عصر

-ارائه خدمات درمانی  به کلیه بیماران بستری در بیمارستان بهشتی

-ارائه خدمات مشاوره ای درمورد بیماران بستری درسایر بخشهای بیمارستان بهشتی،شبیه خوانی،متینی وکارگرنژاد

-ارائه خدمات مشاوره ای درمورد کنترل عفونتهای بیمارستانی

فعالیتهای اجرائی گروه:

- ارائه خدمت درحوزه مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

- ارائه خدمت درحوزه دانشکده پزشکی –معاونت بالینی ،دفتر توسعه آوزش پزشکی ومرکز مهارتهای بالینی

-عضویت درکمیته ها،شوراها ی مختلف دانشگاه

             -مشارکت در امر ،مراقبت ودرمان وپیشگیری  درمورد بیماریهای عفونی واگیر دار با حوزه معاونت بهداشتی

  مشارکت بین بخشی:

- برگزاری برنامه ها ی معرفی بیماران جالب در گزارش صبحگاهی داخلی

- برگزاری کلاسهای آموزشی برای رزیدنتهای داخلی

- برگزاری برنامه ها ی آموزشی برای پرسنل درمانی بیمارستان

- شرکت درکمیته های بیمارستانی  مثل کمیته بهداشت بیمارستان

- مشارکت با معاونت بهداشتی درامر برگزاری کنفرانسها وکارگاههای آموزشی وتهیه فیلم آموزشی

- مشارکت با دفتر آموزش مداوم دربرگزاری برنامه های بازآموزی پزشکان عمومی

- مشارکت با معاونت بهداشتی درامر مراقبت ودرمان بیماران ایدز-سل-انفلونزا-مالاریا –سالک و....

- مشارکت با معاونت بهداشتی درامر برنامه های پیشگیری از بیماریهای واگیر

- ویزیت بیماران HIVمثبت بصورت رایگان درزندان ومطب وبیمارستان

- ترویج آموزش بهداشت عمومی

- آموزش کارکنان وپزشکان درمورد بیماریهای عفونی

- کمک درکنترل اپیدمی های بیماریهای واگیر

برنامه روزانه پزشکان بخش عفونی

برنامه آموزشی  گروه

آدرس و تلفن محل فعالیت گروه:

کاشان-بلوار راوند- مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی.کدپستی 81151 طبقه چهارم.بخش عفونی

تلفن:29-55540026-031- داخلی:5347-5350-5369

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر