مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

4:17:38 PM 1396 / 03 / 06
 

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

 

رسالت و تاریخچه گروه

مدیر گروه

اعضاء گروه

کارشناس گروه

 

طرح درس

کوریکولوم دوره کارآموزی

کوریکولوم دوره کارورزی 
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر