9:02:17 AM 1402 / 01 / 12
 

معاونت آموزشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

 

رسالت و تاریخچه گروه

 مدیر گروه

 اعضاء گروه

 کارشناس گروه

    

 

 

 

 

 

مسئولین آموزشی گروه داخلی:

-مسئول آموزش دانشجویان: دکتر سید محسن رضوی زاده

- مسئول آموزش به اینترن ها: دکتر سید محسن رضوی زاده 

-مسئول آموزش دستیاران: دکتر محمدعلی صبا 

مسئولین شورای پژوهشی گروه داخلی:

-مسئول شورای پژوهشی: دکتر بتول زمانی

-اعضاء شورای پژوهشی: دکتر ارج ، دکتر اصالت منش ، دکتر زمانی ،دکتر رضوی زاده ، دکتر صبا

 

کوریکولوم های آموزشی گروه

طرح درس های گروه داخلی

  برنامه هفتگی حضور اساتید گروه داخلی در مورنینگ

برنامه درمانگاه اساتید گروه داخلی

برنامه آموزشی بخش های داخلی

   فرم ها

قوانین وضع شده در جلسه گروه و شورای آموزشی بیمارستان در خصوص دستیاران گروه داخلی

تماس:

تلفن:9-55540026 -031 داخلی 5556


آخرین به روز رسانی:94/5/19

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر