مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:05:51 AM 1396 / 02 / 08
 

معاونت آموزشی و پژوهشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

 

گروه های آموزشی بیمارستان

      
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر