8:40:27 AM 1402 / 01 / 12
 

دفتر آموزش معاونت آموزشی، پژوهشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی


معرفی

خانم زینب فخری                                                                                                                                                         

 سمت: کارشناس آموزشی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدارک پزشکی

نوع استخدام: قراردادی

  


   شرح وظایف:

1)پیگیری تدوین برنامه جامع آموزشی گروه و به روز رسانی آن

2)پیگیری تدوین برنامه آموزشی هفتگی گروه و اطلاع رسانی مناسب آن به فراگیران

3)مستندسازی و معادل سازی فعالیت های آموزشی گروه، تکمیل فرم بانک اطلاعات اعضا گروه و ارسال آن به بانک اطلاعات

4)همکاری با اعضا هیئت علمی در تدوین و بازنگری شرح درس و شرح دوره و نظارت بر حسن اجرای آن

5)پیگیری و اجرای لوگ بوک مقاطع مختلف

6)هماهنگی و پیگیری اجرای کامل برنامه عملیاتی آموزش کارآموزان و کارورزان تدوین شده بر اساس برنامه آموزش ضروری مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی

7) کمک در برگزاری جلسات توجیهی در ابتدای هر دوره برای کارآموزان و کارورزان همراه با ارائه برنامه آموزشی و لوگ بوک

8)تنظیم و تایپ برنامه کشیک رزیدنت ها و برنامه آنکالی پزشکان بخش و ارسال بموقع آن به واحد های ذی ربط

9)تنظیم و تایپ برنامه کشیک اینترنها و ارسال بموقع آن به واحدهای ذیربط

10) مشارکت در عملیاتی نمودن روشهای ارزشیابی نوین

11)نصب اطلاعیه های مهم در برد گروه

12) اطلاع رسانی در مورد کلیه نامه های مرتبط با اعضا هیئت علمی که فاقد سیستم اتوماسیون می باشند.

13) نصب کلیه برنامه های آموزشی گروه و کشیک ها در برد گروه

14) انجام حضور و غیاب فراگیران کلیه مقاطع

15) نظارت بر پوشیدن روپوش سفید آرم دار و نصب اتیکت توسط کلیه دانشجویان ، اینترنها و رزیدنت ها

16) ثبت مرخصی پزشکان ، رزیدنت ها و اینترنهای بخش

17) تایپ کلیه سئوالات امتحانی گروه در مقاطع دانشجویی، اینترنی و رزیدنتی

18) مشارکت در استانداردسازی آزمون ها ، تحلیل آزمون ها و همکاری در برگزاری صحیح آزمون، ارسال برگه های پاسخنامه به EDCبرای تحلیل آزمون و بازگرداندن نتایج تحلیل به مدیر و اعضا گروه

19)تنظیم لیست نمرات دانشجویان و اینترنها و ارسال بموقع آنها به دانشکده پزشکی

20)تنظیم و تایپ صورتجلسات گروه و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده و بیمارستان

21)تنظیم و تایپ گزارش فعالیت ماهانه اعضا هیئت علمی و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده و بیمارستان

22)پیگیری امور خرید و تعمیر تجهیزات آموزشی گروه(ویدئو پروژکتور، کامپیوترو ...) و نظارت بر حسن استفاده از آنها

23)پیگیری و تنظیم امور مربوط به کلاس درس گروه

24)ارسال درخواست وسایل مورد نیاز گروه و پیگیری تهیه بموقع آنها

25)هماهنگی با دانشکده پزشکی در زمینه تقسیم دانشجویان و اینترنها

26) همکاری با دفتر توسعه آموزش در امر فرایندهای ارزشیابی از جمله ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان ، نظرسنجی از فراگیران مقاطع مختلف درموردکیفیت آموزش ، نیازسنجی آموزشی ، نظرسنجی درموردمدیرگروه

27)پیگیری ارزشیابی درونی و بیرونی گروه

28)همکاری درفرآیندهای مرتبط با جشنواره های آموزشی از جمله جشنواره شهیدمطهری

29)همکاری وطراحی و اجرای برنامه های آموزش مداوم مرتبط با گروه

30)تحریر و تایپ خلاصه پرونده بیماران بر اساس نظر مدیرمحترم گروه مربوطه

31)انجام سایر امورمحوله طبق دستور مقام مافوق
تماس:

تلفن: 29-55540026 داخلی 5562

                                                                                                                                                                
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر