*****  جشن پیروزی مبارک     ***یَقُولُ اللهُ(عز و جل): لاقَطَّعن أمَلَ کُلّ مُومِنٍ أمَّلَ دونی بالإیاسِ: خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم. مستدرک الوسائل ج 11 ، ص 221 ، ح   12799

 

9:55:58 PM 1397 / 04 / 04
 

دفتر آموزش معاونت آموزشی، پژوهشی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی


معرفی

                        سمیه چراغی

 سمت: کارشناس آموزشی

مدرک تحصیلی: لیسانس کاردرمانی

نوع استخدام: قراردادی

  


   شرح وظایف:

1-پیگیری تدوین برنامه جامع آموزشی گروه و به روز رسانی  آن

2-مستند سازی و معادل سازی فعالیتهای آموزشی گروه ، تکمیل فرم بانک اطلاعات اعضاء گروه وارسال آن به  بانک اطلاعات

3-همکاری با اعضاء هیئت علمی  در تدوین وبازنگری طرح درس وطرح دوره ونظارت بر حسن اجرای آن

4-پیگیری  اجرا  لوگ بوک مقاطع مختلف

5-هماهنگی  و پیگیری اجرای کامل برنامه عملیاتی آموزش کار آموزان و کارورزان  تدوین شده براساس برنامه آموزش ضروری مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی

6-تنظیم  وتایپ برنامه کشیک رزیدنتها  و برنامه آنکالی پزشکان بخش  تا 28 هرماه وارسال بموقع آن به واحدهای ذیربط

7-تنظیم  وتایپ برنامه کشیک اینترنها در روز اول هر ماه وارسال بموقع آن به واحدهای ذیربط

8-مشارکت در عملیاتی نمودن  روشهای ارزشیابی نوین

9-ثبت مرخصی پزشکان،رزیدنتها  واینترنهای بخش

10-مشارکت در  استاندارد سازی آزمونها، تحلیل آزمونها  وهمکاری در برگزاری صحیح  آزمون،  ارسال برگه های پاسخنامه به EDCبرای تحلیل آزمون وبازگرداندن نتایج تحلیل به مدیر واعضاء گروه

11-تنظیم لیست نمرات دانشجویان واینترنها  وارسال بموقع آنها به دانشکده پزشکی

12-تنظیم وتایپ صورت جلسات گروه وارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده  وبیمارستان

13-تنظیم وتایپ  گزارش فعالیت ماهانه اعضاء هیئت علمی وارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده وبیمارستان

14-پیگیری امور خرید وتعمیر تجهیزات آموزشی گروه(ویدئو پروژکتور،کامپیوتر ..) ونظارت بر حسن استفاده از آنها

15- پیگیری  وتنظیم امور مربوط به کلاس درس گروه

16-همکاری با دفتر توسعه آموزش در امر فرایندهای ارزشیابی از جمله ارزشیابی اساتید  از دیدگاه دانشجویان، نظر سنجی از فراگیران مقاطع مختلف در مورد کیفیت آموزش،نیاز سنجی آموزشی،نظرسنجی درمورد مدیر گروه

17- همکاری درطراحی واجرای برنامه های آموزش مداوم مرتبط با گروه

18-انجام سایرامورمحوله برحسب دستورمقام مافوق 
تماس:

تلفن: 29-55540026 داخلی 5357

                                                                                                                                                                
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر