2:49:30 PM 1402 / 01 / 03
 

                                                 دفتر آموزش معاونت آموزشی، پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان

                     
  معرفی                                                                              
                          

            خانم دکتر افسانه کجایی                                                         

سمت: کارشناس مسئول آموزش پزشکی
مدرک تحصیلی: دکتری پرستاری
رشته تحصیلی: پرستار
نوع استخدام: رسمی

  شرح وظایف:

1-پاسخگویی به کلیه مسائل اداری وآموزشی حوزه معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان

2-تدوین وتنظیم پیش نویس کلیه نامه های اداری،مکاتبات باواحدهای داخلی وخارجی دانشگاه ،دانشکده هاومراکزستادی برحسب ضرورت

3-اعلام نیازها و درخواستهای حوزه معاونت با هماهنگی معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان

4- نظارت برحضوراعضاء درکنفرانس ادواری ازطریق ثبت اسامی افرادشرکت کننده واعلام آن به دبیرشورای آموزشی دانشگاه

5- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی گروههای آموزشی ازطریق همکاری بین بخشی کارشناسان بادفترآموزش بیمارستان

6 –شرکت در شورای آموزشی بیمارستان و تهیه دستور جلسات و ارسال مصوبات جهت اجرا

7 – انجام کلیه مکاتبات اداری دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان

8– ثبت وضبط نامه های الکترونیکی درسیستم اتوماسیون اداری و ارسال برنامه ها ، نامه های اداری وآموزشی ازطریق نامه رسان بیمارستان

9–انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری آزمونهاو نظارت بر برگزاری صحیح امتحانات

10-جمع آوری و به روزرسانی آمارماهیانه پزشکان ،رزیدنتهاواینترنهاوارجاع آن به مسئولین ذیربط

11-نظارت براجرای فعالیتها و فرآیندهای آموزشی گروههای آموزشی (حضوری وبا استفاده از چک لیست و پرسشنامه استاندارد )

12-نظارت بر تهیه و جمع آوری مستندات اعتبار بخشی آموزشی و اجرای آن در بیمارستان

13-تایید مرخصی ها ،پاس و ماموریت ساعتی و امورمرتبط با حضور وغیاب کلیه پرسنل زیربط در سامانه تردد

14- همکاری با واحد آموزش دانشکده های پزشکی،پرستاری و مامایی و پیراپزشکی درجهت رفع مشکلات آموزشی یا تصحیح فرآیند آموزش فراگیران در بیمارستان

15- همکاری با واحد EDC   و EDO دانشکده پزشکی در امور آموزشی فراگیران و اساتید

16- تهیه گزارش عملکرد واحد آموزش بصورت فصلی (هز 3ماه یکبار) و ارائه آن به معاون آموزشی وپژوهشی وسرپرست بیمارستان جهت ارائه به مراجع مرتبط

 17-انجام سایرامورمحوله طبق نظر مسئول مافوق


تماس:

تلفن: 29-55540026 داخلی 5522-5525
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر