مشارکت دادن و توانمند سازی بیماران، در ارتقاء ایمنی بیمار نقش کلیدی دارد.

 

9:07:36 AM 1396 / 02 / 08
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

دکتر مهران شریفی

 رئیس بیمارستان  

محمد صباحی

مدیر بیمارستان 

تعداد تخت مصوب بیمارستان شهید بهشتی
615
تعداد تخت فعال بیمارستان شهید بهشتی 570
تعداد تخت مصوب مجتمع امام علی (ع)  100
تعداد تخت فعال مجتمع امام علی (ع)
85
درجه ارزشیابی
 1

 

  کروکی بیمارستان

   موقعیت مکانی واحد های بیمارستان
 چارت سازمانی بیمارستان

 

آدرس بیمارستان
کاشان کیلومتر5 جاده راوند-بلوار قطب راوندی-مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی 
تلفن
031-55540026
فاکس 55548900
پست الکترونیک
beheshtihospital@kaums.ac.ir
صندوق پستی 87159/81151
آخرین به روز رسانی 95/11/27
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر